CFGS Automoció (LOE)

Durada: 2 cursos

Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Mòduls Professionals i Unitats Formatives:

Mòdul 1: Sistemes elèctrics i de seguretat i comfortabilitat
Durada: 231 hores.Hores de lliure disposició:
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Muntatge de circuits.
UF 2: Elements electro-electrònics.
UF 3: Diagnosi d’avaries en els circuits elèctrics.
UF 4: Reparació d’avaries elèctriques.
UF 5: Manteniment dels sistemes elèctrics.
UF 6: Reformes elèctriques.

Mòdul 2: Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.
Durada: 198. Hores de lliure disposició: 33
UF1: Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques.
UF2: Transmissió de força i trens de rodatge
UF3: Avaries de transmissions i trens de rodatge.
UF4: Reparació de transmissions i trens de rodatge.

Mòdul 3: Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
Durada: 231. Hores de lliure disposició: 33 hores.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Motors: funcionament i components.
UF 2: Verificació dels elements del motor.
UF 3: Sistemes auxiliars del motor.
UF 4: Diagnosi d’avaries del motor.
UF 5: Procediments de reparació de motors.
UF 6: Tècniques de reparació de motors.

Mòdul 4: Elements amovibles i fixos no estructurals
Durada: 198. Hores de lliure disposició: 33 hores.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Representacions gràfiques i mecanització.
UF 2: Elements amovibles.
UF 3: Elements metàl·lics i sintètics.
UF 4: Unió d’elements fixos.
UF 5: Transformacions opcionals.

Mòdul 5: Tractament i recobriment de superfícies.
Durada: 198 hores. Hores de lliure disposició: 33 hores.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Procés de repintat. 33 hores.
UF 2: Preparació i igualació. 33 hores.
UF 3: Preparació i pintat de superfícies. 46 hores.
UF 4: Decoració i retolació de superfícies. 33 hores.
UF 5: Correcció de defectes. 20 hores.

Mòdul 6: Estructures dels vehicles.
Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Processos de fabricació i danys en l’estructura. 30 hores.
UF 2: Diagnosi i valoració de danys. 35 hores.
UF 3: Reparacions en bancades i reformes. 34 hores.

Mòdul 7: Gestió i logística del manteniment de vehicles.
Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Processos de manteniment de vehicles. 33 hores.
UF 2: Manteniment de grans flotes. 17 hores.
UF 3: Emmagatzematge i control del magatzem. 27 hores..
UF 4: Recepció. 22 hores.

Mòdul 8: Tècniques de comunicació, empresa i atenció al client.
Durada: 66 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Tècniques de comunicació, empresa i atenció al client.
UF 2: Feedback amb clients i control de qualitat.

Mòdul 9: Formació i orientació laboral.
Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Incorporació al treball. 66 hores.
UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores.

Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora.
Durada: 66 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Incorporació al treball. 66 hores.

Mòdul 11: Projecte en automoció.
Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Projecte en automoció.

Mòdul 12: Formació en centres de treball.
Durada: 416. Hores de lliure disposició: no se n’assignen