CGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Primer curs comú per als cicles:
– Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
– Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
– Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
Segon curs del cicle “Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma”
=
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE “Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma”

I A MÉS, POSSIBILITAT DE DUES TITULACIONS DE CFGS EN TRES ANYS =

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
+
2n curs Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
ó
2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Durada: 2 cursos

Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Mòduls Professionals i Unitats Formatives:
Mòdul 1: Sistemes informàtics
Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic: 60 hores
UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa: 80 hores
UF3: Implantació de programari específic: 25 hores

Mòdul 2: Bases de dades
Durada: 231 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Introducció a les bases de dades: 33 hores
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL: 66 hores
UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental: 66 hores
UF4. Bases de dades objecte-relacionals: 33 hores

Mòdul 3: Programació
Durada: 297 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Programació estructurada: 85 hores
UF2. Disseny modular: 50 hores
UF3. Fonaments de gestió de fitxers: 30 hores
UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments: 35 hores
UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals: 35 hores
UF6. POO. Introducció a la persistència en BD: 29 hores

Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Programació amb XML: 45 hores
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML : 27 hores
UF3. Sistemes de gestió empresarial: 27 hores

Mòdul 5: Entorns de desenvolupament
Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Desenvolupament de programari: 20 hores
UF2. Optimització de programari: 20 hores
UF3. Introducció al disseny orientat a objectes: 26 hores

Mòdul 6: Accés a dades
Durada: 132 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Persistència en fitxers: 24 hores
UF2. Persistència en BDR-BDOR-BDOO: 27 hores
UF3. Persistència en BD natives XML: 24 hores
UF4. Components d’accés a dades: 24 hores

Mòdul 7: Desenvolupament d’interfícies
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Disseny i implementació d’interfícies: 79 hores
UF2. Preparació i distribució d’aplicacions: 20 hores

Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils: 45 hores
UF2. Programació multimèdia: 24 hores
UF3. Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils: 30 hores

Mòdul 9: Programació de serveis i processos
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Seguretat i criptografia: 25 hores
UF2. Processos i fils: 37 hores
UF3. Sòcols i serveis: 37 hores

Mòdul 10: Sistemes de gestió empresarial
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Sistemes ERP-CRM. Implantació: 33 hores
UF2. Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació: 33 hores

Mòdul 11: Formació i orientació laboral.
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Incorporació al treball: 66 hores
UF2. Prevenció de riscos laborals: 33 hores

Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora.
Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora: 66 hores

Mòdul 13: Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa: 99 hores

Mòdul 14: Formació en centres de treball
Durada: 317 hores
Hores de lliure disposició en el mòdul: No se n’assignen.