CGS Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa

Primer curs comú per als cicles:
– Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
– Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
– Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
Segon curs del cicle “Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa”
=
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE “Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa”

POSSIBILITAT DE DUES TITULACIONS DE CFGS EN TRES ANYS =

Administració de Sistemes en la Xarxa
+
2n curs Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
ó
2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius

Durada: 227 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1:  Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic: 60 hores
UF2:  Gestió de la informació i de recursos en una xarxa: 80 hores
UF3:  Implantació de programari específic: 25 hores
UF4:  Seguretat, rendiment i recursos:29 hores

Mòdul 2: Gestió de bases de dades

Durada: 152 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Introducció a les bases de dades: 33 hores
UF2. Llenguatges SQL : DML i DDL: 66 hores
UF3.Assegurament de la informació: 20 hores

Mòdul 3: Programació bàsica

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Programació estructurada: 66 hores
UF2. Disseny modular i recursivitat: 50 hores
UF3. Estructures dinàmiques de dades i fitxers: 49 hores

Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Programació amb XML: 45 hores
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML: 27 hores
UF3. Sistemes de gestió empresarial: 27 hores

Mòdul 5: Fonaments de maquinari

Durada: 87 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Arquitectura de sistemes: 29 hores
UF2. Instal·lació, configuració i recuperació de programari: 29 hores
UF3. Implantació i manteniment de CPD: 29 hores

Mòdul 6: Administració sistemes operatius

Durada: 145 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1: Administració avançada de sistemes operatius: 79 hores
UF2:Automatització de tasques i llenguatges de guions: 33 hores

Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

Durada:145 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Introducció a les xarxes: 38 hores
UF2. Administració de dispositius de xarxa: 38 hores
UF3. Administració avançada de xarxes           :36 hores

Mòdul 8: Serveis de xarxa i Internet

Durada: 116 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Serveis de noms i configuració automàtica: 21 hores
UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers: 21 hores
UF3. Correu electrònic i missatgeria: 21 hores
UF4. Serveis d’àudio I vídeo: 20 hores

Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web

Durada: 87 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1.Llenguatges de guions de servidor: 42 hores
UF2.Implantació de gestors de continguts: 45 hores

Mòdul 10: Administració de bases de dades

Durada: 104 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental: 66 hores
UF2.  Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu: 38 hores

Mòdul 11:  Seguretat i alta disponibilitat

Durada: 87 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Seguretat física, lògica i legislació: 21 hores
UF2. Seguretat activa i accés remot: 21 hores
UF3. Tallafocs i servidors intermediaris: 24 hores
UF4. Alta disponibilitat: 21 hores