CGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Durada: 2 cursos

Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Mòduls Professionals i Unitats Formatives:
Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips
Durada: 198. Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Electricitat a l’ordinador.
UF 2: Components d’un equip microinformàtic.
UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic.
UF 4: Noves tendències de muntatge:
UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics:
UF 6: Instal·lació de programari:

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc
Durada: 132. Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Introducció als sistemes operatius:
UF 2: Sistemes operatius propietaris:
UF 3: Sistemas operatius lliures:

Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques
Durada: 165 hores. Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari:
UF 2: El correu i l’agenda electrònica:
UF 3: Processadors de text:
UF 4: Fulls de càlcul:
UF 5: Bases de dades:
UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions:

Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa
Durada: 140 hores. Hores de lliure disposició: 33
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa:
UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa:
UF 3: Compartició de recursos i seguretat:
UF 4: Integració de sistemes operatius:

Mòdul 5: Xarxes locals
Durada: 165 hores. Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen.
UF 1: Introducció a les xarxes locals.
UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors.
UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals.

Mòdul 6: Seguretat informàtica
Durada: 112 hores. Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Seguretat passiva.
UF 2: Còpies de seguretat.
UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades.
UF 4: Seguretat activa.
UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes.

Mòdul 7: Serveis de xarxa
Durada: 168. Hores de lliure disposició: 33
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP).
UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius.
UF 3: Servidors web i proxy.
UF 4: Accés a sistemes remots.

Mòdul 8: Aplicacions Web
Durada: 140. Hores de lliure disposició: 33
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Ofimàtica i eines web.
UF 2: Gestors d’arxius web.
UF 3: Gestors de continguts.
UF 4: Portals web d’aprenentatge.

Mòdul 9: Anglès
Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: No se n’assignen
UF 1: Anglès.

Mòdul 10: Formació i orientació laboral
Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Incorporació al treball.
UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora Durada: 66 hores. Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul 12: Síntesi
Durada: 100 hores. Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Mòdul 13: Formació en centres de treball
Durada: 416 hores. Hores de lliure disposició: No se n’assignen