CGM Electromecànica de vehicles automòbils

Durada: 2 cursos

Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Mòduls Professionals i Unitats Formatives:

Mòdul professional 1: Motors.
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores.
Unitats formatives que el componen:
UF1: Motors: funcionament i components. 33 hores
UF2: Verificació de motors. 66 hores
UF3: Diagnosi d’avaries i manteniment dels motors. 33 hores

Mòdul professional 2: Sistemes auxiliars de motors.
Durada:198 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF1: Combustibles i sistemes anticontaminació. 33 hores
UF2: Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament. 66 hores
UF3: Verificació dels sistemes auxiliars. 66 hores
UF4: Diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars. 33 hores

Mòdul professional 3: Circuits de fluids, suspensió i direcció.
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1: Circuits pneumàtics i hidràulics. 33 hores
UF2: Sistemes de suspensió i direcció. 33 hores
UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió. 66 hores

Mòdul professional 4: Sistemes de transmissió i frenada.
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi. 66  hores
UF 2: Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
UF 3: Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi. 66 hores

Mòdul professional 5: Sistemes de càrrega, arrancada i motors elèctrics.
Durada : 165 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1: Principis electrotècnics bàsics. 33hores
UF2: Circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes. 33hores
UF3: Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
UF4: Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores

Mòdul professional 6: Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.
Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.
Unitats formatives que el componen:
UF1: Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars. 66 hores
UF2: Xarxes de comunicacions. 33 hores
UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics. 33hores

Mòdul professional 7: Sistemes de seguretat i confortabilitat.
Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF1: Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
UF2: Sistemes de confortabilitat. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de seguretat i confortabilitat. 59 hores
UF4: Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants. 40 hores

Mòdul professional 8: Mecanitzat bàsic.
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF1: Dibuix tècnic i traçat de peces. 20 hores
UF2: Mecanitzat manual de peces. 46 hores
UF3: Soldadura. 33 hores
Mòdul professional 9: Formació i orientació laboral.
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF1: Incorporació al treball. 66 hores
UF2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores
Mòdul professional 10: Empresa i iniciativa emprenedora.
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul professional 11: Anglès tècnic.
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF1: Anglès tècnic. 99 hores

Mòdul professional 12: Síntesi
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.
Unitats formatives que la componen:
UF1: Síntesi. 66 hores

Mòdul professional 13: Formació en centres de treball
Durada: 383 hores