CGM Carrosseria

Durada: 2 cursos

Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les operacions de reparació, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de carrosseria, bastidor, cabina i equips o eines, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Mòduls Professionals i Unitats Formatives:

Mòdul Professional 1: Elements amovibles
Durada: 198 hores  Hores de lliure disposició: 33 hores.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Elements amovibles exteriors.
UF 2: Elements amovibles interiors..
UF 3: Llunes del vehicle.
UF 4: Principis elèctrics i els seus sistemes bàsics.
UF 5: Sistemes mecànics bàsics.

Mòdul Professional 2: Elements metàl·lics i sintètics
Durada: 165 hores. Hores de lliure disposició:
UF1: Materials metàl·lics.
UF2: Conformació i desabonyegament d’elements metàl·lics no estructurals.
UF3: Conformació i desabonyegament d’elements d’alumini no estructurals.
UF4: Reparació d’elements plàstics i compostos.

Mòdul Professional 3: Elements fixos
Durada: 198 hores. Hores de lliure disposició: 17 hores.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Elements fixos enganxats i engrapats. 41 hores
UF 2: Desmuntatge d’elements fixos soldats. 33 hores.
UF 3: Equips de soldadura. 41 hores.
UF 4: Substitucions parcials o completes d’elements fixos no estructurals. 66 hores.

Mòdul Professional 4: Igualació i preparació de superfícies
Durada: 198 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Principis de la corrosió i emprimacions anticorrosives.
UF 2: Productes de protecció per revestiment.
UF 3: Igualació de superfícies.
UF 4: Preparació de superfícies.

Mòdul Professional 5: Elements estructurals del vehicle
Durada: 231 hores. Hores de lliure disposició: 33 hores.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Deformacions de carrosseries i xassís.
UF 2: Bancades: col·locació de carrosseria o xassís.
UF 3: Reparacions: tirs frontals i posteriors.
UF 4: Reparacions: tirs laterals.

Mòdul Professional 6: Embelliment de superfícies.
Durada:198 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Tècniques d’emmascarat.
UF 2: Colorimetria i preparació de pintures.
UF 3: Tècniques d’aplicació de pintures monocapes, bicapes i tricapes.
UF 4: Aplicació de pintures amb tècniques de difuminat.
UF 5: Correcció de defectes i lliurament de vehicles..

Mòdul Professional 7: Personalització i decoració de vehicles.
Durada: 99 hores .Hores de lliure disposició: 22 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Franjats, aerografiats i retolació.
UF 2: Decoració i retolació amb films autoadhesius.

Mòdul Professional 8: Mecanitzat bàsic.
Durada: 66 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Dibuix tècnic i traçat de peces.
UF 2: Mecanitzat manual de peces.

Mòdul Professional 9: Formació i orientació laboral.
Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Incorporació al treball.
UF 2: Prevenció de riscos laborals..

Mòdul Professional 10: Empresa i iniciativa emprenedora.
Durada: 66 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Mòdul Professional 11: Síntesi.
Durada: 66 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Mòdul Professional 12: Formació en centres de treball.
Durada: 416 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.