Servei de Reconeixement Acadèmic (Anteriorment Programa Qualificat)

servei_reconeixementLOGO_Reconeixement (1)

 

Servei de reconeixement d’aprenentatges

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

El servei de Reconeixement, no és una continuació del Servei d’Assessorament

Persones destinatàries

  • Persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d’ almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges
  • Per a participar-hi han d’acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’informe d’assessorament. o Procedents de convocatòries d’acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.

Cost

  • Centres Departament Ensenyament: (Preu públic) (Instruccions pagament)
  • Per Unitat Formativa dels Títols LOE : 18,00€/UF

Sol·licitud

 

  1. Full inscripció.
  2. Original i còpia DNI
  3. Informe vida laboral
  4. Informe d’assessorament i certificats corresponents
  5. Documents justificatius de bonificació, si és el cas.
  6. Realitzar el pagament

 

Carta de compromís de qualitat amb la prestació del servei

La present convocatòria es desenvolupa en base a la resolució ENS/1891/2012 de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.