CGM Vídeo, discjòquei i so

Durada: 2 cursos

Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

 

Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1 Instal·lació i muntatge d’equips de so.

Durada: 165. Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Infraestructures de so.
UF 2: Preinstal·lació elèctrica de sistemes sonors.
UF 3: Muntatge de sistemes de so.
UF 4: Connexió i manteniment en instal·lacions de so

 

Mòdul 2 Captació i enregistrament de so
Durada: 165. Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Sistemes de captació de so.
UF 2: Configuració del sistema de captació de so en produccions audiovisuals.
UF 3 Captació de so en produccions audiovisuals.
UF 4: Captació de so en directe

 

Mòdul professional 3: Control, edició i mescla de so

Durada: 165 hores. Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Ajust d’equips i programari de control, edició i mescla.
UF 2: Configuració de sistemes d’edició de so gravat.
UF 3: Realització i control de la mescla i el processat d’àudio.
UF 4: Muntatge i configuració de monitoratge.
UF 5: Planificació de projectes sonors.

 

Mòdul professional 4: Preparació de sessions de vídeo discjòquei

Durada: 165 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Selecció de tipologies musicals.
UF 2: Selecció de materials visuals.
UF 3: Elaboració de catàlegs de mitjans.
UF 4: Tècniques de programació de sales.
UF 5: Tècniques de promoció.

Mòdul professional 5: Animació musical en viu

Durada: 198 hores. Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Organització d’arxius d’àudio.
UF 2: Planificació de la sessió.
UF 3: Instal·lació dels equips.
UF 4: Tècniques de mescla en sala.
UF 5: Tècniques de mescla per a programes de ràdio.

 

Mòdul professional 6: Animació visual en viu

Durada: 198 hores. Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Realització de visuals.
UF 2: Instal·lació i configuració de l’equip d’imatge.
UF 3: Instal·lació i configuració de l’equip luminotècnic.
UF 4: Mescla visual en viu.

UF 5: Actuació luminotècnica en viu.

 

Mòdul professional 7: Presa i edició digital d’imatge

Durada: 198 hores. Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Digitalització d’originals analògics.
UF 2: Captació d’imatges digitals.
UF 3: Tractament i edició d’imatges de mapa de bits.
UF 4: Tractament i edició d’imatges vectorials.
UF 5: Edició de peces visuals per sessions d’animació musical i visual.

 

Mòdul professional 8: Formació i orientació laboral

Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Incorporació al treball.
UF 2: Prevenció de riscos laborals.

 

Mòdul professional 9: Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

 

Mòdul professional 10: Anglès tècnic

Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF1: Anglès tècnic

 

Mòdul professional 11: Síntesi

Durada: 66 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen

 

Mòdul professional 12: Formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen