CGM Preimpressió digital

Durada: 2 cursos

 Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar les operacions d’ensamblat per a publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos e imatges, imposició de pàgines, la obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, garantint la qualitat, i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

 Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1 Tractament de textos.

Durada: 165. Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Equips i programari de tractament de textos.
UF 2: Digitalització de textos.
UF 3: Tractament digital de textos.
UF 4: Aplicació de normes de correcció

 

Mòdul 2 Tractaments d’imatges en mapa de bits.
Durada: 264. Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Classificació i preparació d’originals d’imatge.
UF 2: Obtenció d’imatges digitals.
UF 3: Ajust dimensional i tonal de les imatges.
UF 4: Realització de fotomuntatges .
UF 5: Obtenció de proves de color .

 

Mòdul 3 Imposició i obtenció digital de la forma impressora.
Durada: 132. Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Traçat i imposició digital.
UF 2: Obtenció digital de formes impressores.

 

Mòdul 4 Impressió digital.
Durada: 165. Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Tractament de la informació digital.
UF 2: Preparació de matèries primeres, consumibles i equips d’impressió digital.
UF 3: Impressió, acabats i manteniment preventiu amb dispositius digitals.

Mòdul 5 Compaginació.
Durada: 165. Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Elaboració de maquetes i fulls d’estil.
UF 2: Compaginació de productes editorials.
UF 3: Compaginació de productes extra-editorials
UF 4: Correcció de proves de compaginades.

 

Mòdul 6 Il·lustració vectorial.
Durada: 99. Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Imatges vectorials i retolació.
UF 2: Composició infogràfica i il·lustració.

 

Mòdul 7 Identificació de materials en preimpressió.
Durada: 132. Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Processos i productes gràfics.
UF 2: Formes impressores i emulsions.
UF 3: Suports d’impressió.
UF 4: Tintes d’impressió.

 

Mòdul 8 Realització de publicacions electròniques.
Durada: 198. Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Preparació d’arxius de text, d’imatge, vídeo i so.
UF 2: Realització d’animacions.
UF 3: Creació i publicació de pàgines web.
UF 4: Compaginació i publicació de llibres electrònics.
UF 5: Realització de productes multimèdia.

 

Mòdul 9 Formació i orientació laboral.
Durada: 99 Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Incorporació al treball.
UF 2: Prevenció de riscos laborals.

 

Mòdul 10 Empresa i iniciativa emprenedora.
Durada: 66 Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

 

Mòdul 11 Anglès tècnic.
Durada: 99 Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Anglès.

 

Mòdul 12 Síntesi.
Durada: 66 Hores de lliure disposició: 0 hores

 

Mòdul 13 Formació en centres de treball.
Durada: 350 Hores