CGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

Primer curs comú per als cicles:
– Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
– Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
– Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
Segon curs del cicle “Desenvolupament d’Aplicacions Web”
=
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE “Desenvolupament d’Aplicacions Web”

I A MÉS, POSSIBILITAT DE DUES TITULACIONS DE CFGS EN TRES ANYS =

Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
2n curs Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
ó
2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Durada: 2 cursos

Competència general del cicle: Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Mòduls Professionals i Unitats Formatives:

Mòdul 1: Sistemes informàtics
Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic: 60 hores
UF2 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa: 80 hores
UF3 Implantació de programari específic: 25 hores

Mòdul 2: Bases de dades
Durada: 231 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Introducció a les bases de dades: 33 hores
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL: 66 hores
UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental: 66 hores
UF4. Bases de dades objectes-relacionals: 33 hores

Mòdul 3: Programació
Durada: 297 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Programació estructurada: 85 hores
UF2. Disseny modular: 50 hores
UF3. Fonaments de gestió de fitxers: 30 hores
UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments: 35 hores
UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals: 35 hores
UF6. POO. Introducció a la persistència en BD: 29 hores

Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF1. Programació amb XML: 45 hores
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML : 27 hores
UF3. Sistemes de gestió empresarial: 27 hores

Mòdul 5: Entorns de desenvolupament
Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF1. Desenvolupament de programari: 20 hores
UF2. Optimització de programari: 20 hores
UF3. Introducció al disseny orientat a objectes: 26 hores

Mòdul 6: Desenvolupament web en entorn client
Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. 30 hores
UF2. Estructures definides pel programador. Objectes. 30 hores
UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d’objectes del document. 42 hores
UF4. Comunicació asíncrona client-servidor. 30 hores

Mòdul 7: Desenvolupament web en entorn servidor
Durada:165 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Desenvolupament web en entorn servidor. 30 hores
UF2. Generació dinàmica de pagines web. 30 hores
UF3. Tècniques d’accés a dades. 30 hores
UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids. 42 hores

Mòdul 8: Desplegament d’aplicacions web
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF1. Servidors web i de transferència de fitxers. 39 hores
UF2. Servidors d’aplicacions web. 20 hores
UF3. Desplegament d’aplicacions web. 20 hores
UF4. Control de versions i documentació. 20 hores

Mòdul 9: Disseny d’interfícies web
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF1. Disseny de la interfície. Estils. 39 hores
UF2. Elements multimèdia: creació i integració. 30 hores
UF3. Accessibilitat i usabilitat. 30 hores

Mòdul 10: Formació i orientació laboral
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF1. Incorporació al treball: 66 h
UF2. Prevenció de riscos laborals: 33 h

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora
Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 12: Projecte de desenvolupament d’aplicacions web
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF1. Projecte de desenvolupament d’aplicacions web. 99 hores

Mòdul 13: Formació en centres de treball
Durada: 317 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen