Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior

L’Institut Caparrella ofereix la possibilitat de fer aquests estudis substitutoris de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és determinant per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna:

 • Llengua catalana: 3 hores
 • Llengua castellana: 3 hores
 • Llengua anglesa: 5 hores

i dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques.

La part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE). Les matèries que ofereix el nostre centre són:

Matèries de la part específica de l’opció cientificotecnològica (CT)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Física – Tecnologia: 4 hores
 • Química – Biologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l’opció humanística i social (HS)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Economia d’empresa: 4 hores
 • Psicologia i sociologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l’opció artística (AR)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Física – tecnologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l’opció esportiva (EE)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Química – biologia: 4 hores

Total d’hores de la part específica: 8

Tutoria: 1 hora (no avaluable)

Total d’hores setmanals del curs: 20

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10, i la nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals.

Serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se’n faci la mitjana.

La superació d’aquest curs té els efectes següents:

 • Accés directe a qualsevol cicle de grau superior de formació professional inicial d’acord amb l’opció cursada.
 • Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).
 • Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.